Ciemna strefa ! Troche starszy kawałek ale mysle ,ze mało znany Zapraszam do odłuchania !


<script type="text/javascript">var zippywww="www45";var zippyfile="82336630";var zippydown="ffffff";var zippyfront="0b15d6";var zippyback="ffffff";var zippylight="0d0c0d";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>