Polecam ! Troche stare ale napewno mało znane.<script type="text/javascript">var zippywww="www12";var zippyfile="10891788";var zippydown="ffffff";var zippyfront="0b15d6";var zippyback="ffffff";var zippylight="0d0c0d";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>