Okoliczny Element - jak inni (prod. bimberland)

Na dzien dobry odemnie taki o to track fajnie lajtowo sie slucha

<script type="text/javascript">var zippywww="www9";var zippyfile="37711887";var zippydown="ffffff";var zippyfront="000000";var zippyback="ffffff";var zippylight="000000";var zippywidth=680;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippydwnbtn = 1;</script><script type="text/javascript" src="http://api.zippyshare.com/api/embed.js"></script>