Regulamin forum Muzikum.pl

admin
Nowicjusz
Posty: 7
Rejestracja: 03 lip 2021, 19:19

Regulamin forum Muzikum.pl

Post autor: admin »

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Muzikum.pl

1. Definicje

Użyte definicje w Regulaminie oznaczają:
Adres e-mail adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w trakcie procedury Rejestracji w Serwisie.
Awaria stan Serwisu, uniemożliwiający Użytkownikowi w pełni skorzystanie z Usługi, powstały w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej, usterki w infrastrukturze telekomunikacyjnej; Awarią nie jest brak możliwości korzystania z Usługi, powstały w wyniku zawieszenia lub przerwy w jej świadczeniu dozwolonej w ramach niniejszego Regulaminu.
Cookies informacje zapisywane przez Usługodawcę w pliku tekstowym na komputerze Użytkownika, które Usługodawca może odczytać przy ponownym połączeniu się z Użytkownikiem.
Formularz Rejestracyjny sporządzony elektronicznie formularz, zawierający pola do wypełnienia danymi Użytkownika niezbędnymi do Rejestracji w Serwisie.
Hasło ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procedury Rejestracji.
Konto Użytkownika stworzone przez Usługodawcę miejsce w Serwisie, do którego dostęp Użytkownika jest możliwy po dokonaniu przez niego Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła.
Login indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg co najmniej sześciu znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika w formie jego e-maila podczas procedury Rejestracji.
Polityka Prywatności integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników.
Regulamin Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem internetowym: muzikum.pl/viewtopic.php?f=361&t=239210
Rejestracja jednorazowa czynność Użytkownika, polegająca na założeniu przez niego Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego, udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
Serwis strona internetowa, znajdująca się pod adresem internetowym muzikum.pl za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.
Siła Wyższa nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niezależne od Stron, którego nie można było przewidzieć lub przeciwdziałać przy dołożeniu należytej staranności, w tym awaria serwera zewnętrznego, zawierającego Treści, do których Użytkownik zamieszcza odniesienie.
Strony łącznie strony Umowy, tj. Usługodawca i Użytkownik.
Treści pliki znajdujące się w serwisach internetowych wskazanych przez Usługodawcę, do których odniesienia są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika.
Umowa umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Stronami na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługa udostępnienie Serwisu do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści, zapewnienie Użytkownikowi dostępu do nich oraz zapewnienie możliwości przesyłania i przechowywania danych na Serwerze Usługodawcy.
Usługodawca podmiot świadczący w ramach Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie Usługę, tj. Karpatka.pl, 58-540 Karpacz, ul. Wielkopolska 16/2, kontakt e-mail: karpatka.pl/kontakt
Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, która dokona Rejestracji w Serwisie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania, warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi oraz Politykę Prywatności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2.3. Korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.
2.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wyłączenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 1. Regulaminu.
2.6. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Administracja oraz Moderatorzy.

3. Zakres świadczonych usług

3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie na podstawie zawartej Umowy.
3.2. Zakres Usługi obejmuje udostępnienie przez Usługodawcę Serwisu do stworzenia przez Użytkownika Konta w celu korzystania z serwisu.
3.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania usługi ze względu na prace konserwacyjne.
3.4. Usługodawca nie przechowuje treści, do których odniesienia zamieszcza Użytkownik. Usługodawca może jednakże być zmuszony do przechowywania treści w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W takim wypadku, przechowywanie następuje tylko przez czas niezbędny do świadczenia Usługi, a treści zostają potem niezwłocznie usunięte.
3.5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Serwisu oraz zaakceptowaniu przyciskiem „Rejestracja”.
3.6. Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest bezpłatna.
3.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji oraz potwierdzenie adresu e-mail, podanego podczas rejestracji. W tym celu Użytkownik musi wybrać link podany w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie podczas rejestracji. Użytkownik, który nie potwierdził adresu e-mail zostanie usunięty najpóźniej po 7 dniach od wypełnienia formularza rejestracji.
3.8. Umowa zostaje zawarta przez Strony na czas nieokreślony.
3.9. Użytkownik może usunąć swoje Konto w Serwisie, wysyłając prośbę do Administratora serwisu lub Usługodawcy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby.
3.10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3.11. Użytkownik zobowiązany jest po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu zapoznać się z treścią obowiązującego Regulaminu.
3.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
3.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania na Konta Użytkowników informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.14. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do internetu, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi.

4. Rejestracja Użytkownika

4.1. Proces Rejestracji polega na dokonaniu przez Użytkownika następujących czynności:
- Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu: muzikum.pl/ucp.php
- Potwierdzenia, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
- Potwierdzenie adresu e-mail poprzez wybranie linku w wiadomości, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
4.2. Wraz z dokonaniem rejestracji, zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez użytkownika loginu oraz hasła.
4.3. Każdy może dokonać rejestracji i stworzenia własnego konta tylko jeden raz.
- wszelkiego rodzaju próby dublowania konta zostaną w trybie natychmiastowym zablokowane prze Usługodawcę lub osoby do tej czynności powołane.
4.4. W trakcie procedury rejestracyjnej, jak również podczas korzystania z niej, Użytkownik jest zobowiązany do:
- podawania zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych danych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
- aktualizacji podanych w Formularzu Rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej ich zmianie. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,
- zachowania w tajemnicy hasła, oraz nie udostępniania go innym osobom.
4.5. Zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór loginu oraz hasła i za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku z ich wyborem.
4.6. Zarejestrowany ponosi również wyłączną odpowiedzialność za szkody związane z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.

5. Zasady korzystania z Serwisu

5.1. Każdy bez wyjątku zobowiązany jest do:
- korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowaniu,
- nie korzystania z kont innych użytkowników i nie udostępnianie swojego konta innym użytkownikom,
- nie podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadaniu haseł, lub innych danych użytkowników,
- korzystania ze strony w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników, oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych, oraz zastosowaniem się do obowiązujących norm społecznych,
- korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie dla własnego użytku osobistego,
- nie rozpowszechnienia treści nielegalnych i użytkownik dokonuje tego na własne ryzyko i odpowiedzialność,
- odpowiedzialności za wszystko co wykonana w ramach Serwisu,
- niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do loginu lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia lub ograniczenia użytkownikowi prawa do korzystania z całości Serwisu, lub jego części ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, polegającym na:
- Podaniu w trakcie procesu rejestracji na stronie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd, lub naruszających prawa osób trzecich.
- Zamieszczenia treści lub loginu, niezgodnie z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu.
- Naruszenia za pośrednictwem strony dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu.
5.3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w serwisie, bez uprzedniej, zgody Usługodawcy.

6. Zakładanie nowych treści przez użytkownika

6.1. Zdjęcia oraz inne rozszerzenia plików dopuszczone przez Usługodawcę, należy umieszczać bezpośrednio do forum w formie załączników. Sposób umieszczania plików pokazany jest na stronie: muzikum.pl/informacje-f361/jak-dodac-zdjecie-na-forum-t386589.html
6.2. Nie wolno umieszczać linków do plików umieszczonych poza Serwisem.
6.3. Nie wolno umieszczać aktywnych linków do serwisów zewnętrznych. Dopuszcza się jedynie umieszczanie linków pod warunkiem zastosowania tagu CODE - link taki będzie nieaktywny.
6.4. Post powinien zawierać przynajmniej kilka zdań. Posty bez treści (np. sam odnośnik do serwisu zewnętrznego) będą usuwane.
6.5. Zabronione jest podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, w tym adresów e-mail oraz numerów telefonicznych. Jedyną dopuszczalną formą kontaktu są Prywatne Wiadomości w ramach forum.
6.6. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają, osoby wyznaczone przez Usługodawcę tzw. Moderatorzy serwisu. Są to osoby posiadające specjalne uprawnienia umożliwiające modyfikacje wszelkiego rodzaju treści, nie zgodnych z regulaminem serwisu.

7. Prawa autorskie do zamieszczanych treści

7.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, oraz w ramach treści, do których zamieszcza odniesienia dysponuje:
- autorskimi prawami oraz prawami pokrewnymi do treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
- prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców,
- prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści oraz Loginu, jak również za ich charakter.
7.3. Zabronione w szczególności jest zamieszczanie w ramach serwisu odniesień do treści, oraz Loginu, które:
- naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
- byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub dobrego imienia Usługodawcy,
- byłyby obraźliwe, lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób,
- zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe)
- naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych użytkowników serwisu,
- naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (w szczególności zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
7.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika, osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt Usługodawcy lub Administratorowi lub Moderatorowi.
7.5. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w pkt 7.3 należy podać Usługodawcy co najmniej:
- dane podmiotu dokonującego zgłoszenia zawierające co najmniej nazwę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe,
- w sposób szczegółowy określić charakter naruszenia.
- treści lub loginy, których naruszenie ma dotyczyć ze wskazaniem rodzaju naruszonego prawa.
7.6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, faktu zamieszczenia w ramach Serwisu treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do niezwłocznego:
- usunięcia odniesienia do Treści lub Loginu, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
- czasowego lub wieczystego zablokowania konta Użytkownika lub usunięcie tego konta.
7.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez użytkowników odniesień do treści oraz loginów.
7.8. Usługodawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji treści, Loginów pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
7.9. Czynności w tym zakresie są podejmowane przez Usługodawcę dopiero po otrzymaniu prawidłowo złożonego i wiarygodnego zgłoszenia naruszenia.
7.10. Usługodawca opierając się na własnym doświadczeniu, zastrzega sobie prawo do modyfikowania, lub usuwania odniesień do treści lub loginów, co do których, zachodzi podejrzenie, iż mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, lub narażają dobre imię Serwisu.
7.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku, oraz informacji na temat osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
7.12. W przypadku gdy, dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa, oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń, Użytkownik zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.
7.13. W przypadku gdy Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny lub innego świadczenia majątkowego w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego świadczenia.
7.14. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

8. Odpowiedzialność

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta zarejestrowany, a które uniemożliwiają mu korzystanie z serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.
8.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, w tym z powodu "Siły Wyższej" lub Awarii Serwisu.
8.4. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci internet, korzystanie z usługi może wiązać się z ryzykiem.
8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w internecie, w wyniku których, użytkownik może poniesić jakąkolwiek szkodę.

9. Polityka prywatności w Serwisie

9.1. Dane osobowe osób zarejestrowanych w serwisie są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prowadzenia serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, jak również w celu umożliwienia świadczenia użytkownikom usługi oferowanej w ramach serwisu, a także w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących wraz z nim.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika uprawnionym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeśli takie uprawnienie przysługuje im zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
9.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy.
9.5. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
9.6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie Usługodawcy komputera użytkownika, w celu potwierdzenia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny Login i Hasło.
9.7. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez użytkownika w serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez niego obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
9.8. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
9.9. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od nich na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
9.10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać bezpośrednio Usługodawcy.
9.11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez: Administratora serwisu oraz przekazywanie swoich danych podmiotom trzecim w celach marketingowych i handlowych.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi w serwisie w stosunku do wszystkich, lub niektórych użytkowników, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądu, rozbudowy bazy technicznej lub zmieniających funkcjonalności strony.
10.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku Strony zgodnie ustalają, że w miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajdzie postanowienie najbliższe celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.
10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
10.5. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
10.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

Ostatnia modyfikacja Regulaminu dnia 29.09.2021 roku

Tags:
Zablokowany